Air Re-Fresher Fiji Sunset

145,00 kr (181,25 kr inkl. moms)

Tar bort lukt med ett helt oöverträffat resultat!

Whole Car Air Re-Freshers eliminerar omedelbart dålig lukt permanent på molekylär nivå ända in i fläktsystemet och lämnar en tropisk doft efter sig.

Perfekt mot tillexempel hund och cigarett lukt.

Artikelnr: MG-G201502 Kategori:

Beskrivning

Faroangivelser
* Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
* Orsakar allvarlig ögonirritation
* Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning
förbjuden
* Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
* Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
* Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
* VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
* Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning