GC Leather Cleaner

130,00 kr (162,50 kr inkl. moms)

Överlägsen rengöring för all slags skinn och läder, även mycket effektiv på vinyl.

Avlägsnar säkert smuts och fläckar.

Återskapar en “nykänsla”.

Artikelnr: MG-G18516 Kategori:

Beskrivning

Faroangivelse
* Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Skyddsangivelser
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Inandas inte dimma, ångor eller sprej
* Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
* VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning
* VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten
eller duscha
* VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
* Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
* Förvaras inlåst
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning