Hot Shine Tyre Spray

145,00 kr (181,25 kr inkl. moms)

Hot Shines höga lyster får du med hjälp ett reglerbart munstycke på flaskan.

Mycket vatten motståndiga polymer i kombination med antizonteknologi bevarar däcken svarta längre samt förhindrar sprickor och att de åldras i förtid.

Den höga glansfaktorn skänker ett våtliknande utseende med en mörk glans!

Artikelnr: MG-G12024 Kategori:

Beskrivning

Faroangivelser
* Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
* Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
* VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
* Framkalla INTE kräkning
* Förvaras inlåst
* Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt avfall