Hybrid Ceramic Wax

240,00 kr (300,00 kr inkl. moms)

Vill du ha ett lättanvänt keramiskt lackskydd med avancerad och sofistikerad teknik som ger ett senaste skyddet?

Meguiar’s Hybrid Ceramic Wax är svaret! Med helt ny avancerad SiO2 hybridteknik får du keramiskt skydd som är lätt att använda.

Du kan faktiskt skydda din bil samtidigt som du spolar av den!

Artikelnr: MG-G190526 Kategori:

Beskrivning

Faroangivelser
* Irriterar huden
* Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsangivelser
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Undvik utsläpp till miljön
* Använd skyddshandskar
* VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten
* Vid hudirritation: Sök läkarhjälp
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning