Perfect Clarity Glass Cleaner

115,00 kr (143,75 kr inkl. moms)

Meguiar’s Perfect Clarity Glass Cleaner är ett resultat av år av samarbete med professionella bilvårds företag för att hitta det snabbaste och effektivaste sättet att rengöra glas och speglar samt att eliminera risken för flammighet som annars är vanligt.

Denna nya förbättrade formula har en överlägsen rengöringsförmåga som tacklar även de mest smutsiga rutorna.

Tar enkelt och snabbt bort vägsmuts, rökbeläggningar, fågelspillning, insekter och andra föroreningar.

Nu också med anti-im funktion!

Artikelnr: MG-G8224 Kategori:

Beskrivning

Faroangivelser
Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser
*Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
*Förvaras oåtkomligt för barn
*Använd ögonskydd
* VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
* Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
Kompletterande faroinformation
EUH208 Innehåller REAKTIONSBLANDNING AV 5-KLOR- 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON OCH 2-METYL-2HISOTIAZOL- 3-ON (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.