Ultimate All Wheel Cleaner

145,00 kr (181,25 kr inkl. moms)

Vår absolut effektivaste fälg rengöring hittills! Helt PH-neutral och är säker att använda på alla typer av fälgar/material.
Effektiv mot smuts och bromsdamm. Aktivt gel som blir lila när det löser bromsdamm.
Levererar en överlägsen rengöringsförmåga, skonsam mot fälgar!

Artikelnr: MG-G180124 Kategori:

Beskrivning

Faroangivelser
* Skadligt vid förtäring
* Kan orsaka allergisk hudreaktion
* Orsakar allvarlig ögonirritation

Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Undvik att andas in dimma och spray
* Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
* Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
* Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanterings anläggning