Ultimate Polish

185,00 kr (231,25 kr inkl. moms)

Det slutliga steget före vaxning för att uppnå den maximala glansen, djupet och reflektiviteten.

Rikt polerande oljor tillför det optimala djupet och trycker fram både färgen och glansen i lacken.

Eliminerar finare rosor och optimerar lacken före vaxning.

Ger den där våtliknande showbilsglansen.

Artikelnr: MG-G19216 Kategori:

Beskrivning

Faroangivelser
* Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
* Kan orsaka organskador (centrala nervsystemet) genom lång eller upprepad exponering

Skyddsangivelser
* Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
* Förvaras oåtkomligt för barn
* Inandas inte ångor
* Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen
* Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
* Förvaras inlåst
* Innehållet och behållaren lämnas till kommunens insamlingsställe för farligt avfall